CONCURSUL DE FIZICĂ GENERALĂ PENTRU STUDENŢII IN INGINERIE

"ION I. AGARBICEANU"

 

 

Organizatori:

Departamentul de Fizică,

Facultatea de Ştiinţe Aplicate, Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

 

Academia Tehnică Militară "Ferdinand I"

Facultatea de Comunicații și Sisteme Electronice pentru

Apărare și Securitate, Departamentul de Comunicații și Tehnologia Informației

 

Societatea Romană de Fizică

 

                      

 

 

Sponsorul concursului:

BRD - Groupe Societe Generale (Banca Romană pentru Dezvoltare)

 

 

 

 

Remember Profesor Ion I. Agarbiceanu

 

 

 

 

Ediţia a X-a, 20 aprilie 2019

 

Rezultatele concursului

Enunturi, Rezolvari, Lucrari practice 2019

 

 

Laureaţii Ediţiei 2019

 

 

 

 

Comisia de organizare a Concursului de fizică generală pentru studenţii in inginerie

"Ion I. Agarbiceanu" din 20 aprilie 2019

 

Prof. dr. Gheorghe CĂTA-DANIL

Conf. dr. Dan Georgel SIPOŞAN

Prof. dr. Alexandru LUPAŞCU

Prof. dr. Mihail CRISTEA

Prof. dr. Anca-Luiza IONESCU

S.l. dr. Constantin NEGUŢU

Asist. dr. Cătălin-Dumitru PISĂU

S.l. dr. Savu-Sorin CIOBANU

Lector ing. fiz. Răzvan RAICU

gheorghe.cata-danil@physics.pub.ro

dansiposan@yahoo.com

alexandru.lupascu@physics.pub.ro

mihail.cristea@physics.pub.ro

anca-luiza.ionescu@physics.pub.ro

constantin.negutu@physics.pub.ro

catalindumitru2018@yahoo.com

sorin.ciobanu@physics.pub.ro

razvan.raicu@mta.ro

 

 

 

1.    Desfǎșurarea concursului

Anul acesta concursul de fizică generală pentru studenţii in inginerie "Ion I. Agarbiceanu" va fi organizat prin colaborarea ȋntre Universitatea Politehnica din București (UPB) și Academia Tehnicǎ Militarǎ "Ferdinand I" (ATM) din București.

 

2.    Inscrierea la concurs

La concurs poate participa orice student inscris la o universitate tehnică din Romania (ciclul de licenţă). Participarea este individuală şi se realizează pe bază de inscriere. Inscrierile se pot face prin e-mail la adresele: sorin.ciobanu@physics.pub.ro şi dansiposan@yahoo.com, pană cel tarziu la data de 19 aprilie 2019. La inscriere se solicită următoarele informaţii:

 

Nume :

Prenume:

Facultatea:

Anul de studiu:

Telefon:

E-mail:

 

3.    Locul desfăşurării concursului:

Academia Tehnicǎ Militarǎ "Ferdinand I", Bulevardul George Coşbuc nr. 39-49, Sector 5, BUCUREȘTI, Cod poștal 050141

Tel.: (+40) 21 335 46 65; (+40) 21 335 46 64; (+40) 21 335 46 68;

Fax - (+40) 21 335 70 60

E-mail: relatii.publice@mta.ro

 

4.    Probele concursului:

Etapa I: proba teoreticǎ, 20 Aprilie, orele 900 -1100

Proba teoretică constă intr-o lucrare scrisă cu 6 subiecte. Fiecare concurent participă in concurs cu 3 din cele 6 subiecte, la alegerea lui. Pe prima foaie de concurs candidatul va specifica sub semnatură numerele subiectelor pentru care a optat. Subiectele vor fi in concordanţă cu programa de mai jos, pentru cele două secţiuni ale concursului. Subiectele pot fi teoretice, probleme, intrebări. Se poate cere construirea unor grafice. Este permisă utilizarea calculatoarelor de buzunar neprogramabile. Timpul alocat acestei probe este de 120 de minute.

 

Etapa II: proba experimentalǎ, 20 Aprilie, orele 1300 -1400

Proba experimentală constă in efectuarea unei experienţe alese prin tragere la sorţi din cele propuse de comitetul de organizare. Organizatorii pun la dispoziţia concurenţilor mijloacele necesare realizării acesteia. Participanţii trebuie să modeleze teoretic procesul studiat (teoria lucrării), să realizeze montajul experimental, să efectueze măsurătorile experimentale, să prelucreze şi să interpreteze rezultatele obţinute, (inclusiv sursele de erori). Este permisă utilizarea calculatoarelor de buzunar neprogramabile. Timpul alocat acestei probe este de 60 de minute.

 

Sǎlile unde se vor desfǎșura aceste probe vor fi afișate la intrarea ȋn instituție (ATM). Concurenții vor fi primiți și ȋnsoțiți de cǎtre studenți din ATM.

 

Pentru proba experimentală se calificǎ primii cinci concurenți de la fiecare secțiune.

 

5.    Evaluarea lucrărilor:

Evaluarea lucrărilor se va face de către un juriu format din 5 cadre universitare ale Universității "Politehnica" București şi Academiei Tehnice Militare.

Pentru proba teoretică, fiecare subiect va fi punctat cu maxim 10 puncte. Criteriile de evaluare sunt: corectitudinea informaţiei sau rezultatului, consecvenţa in expunere, modul de prezentare, originalitatea rezolvării. Punctajul total va fi suma punctajelor parţiale obţinute. Fiecare lucrare va fi corectată de minim 2 membri ai juriului. Dacă diferenţa de punctaj intre cele 2 corecturi este de cel puţin 2 puncte, o supracorectură va fi realizată de către un alt membru al juriului.

Proba experimentală cu tema impusă va fi jurizată de cate 2 membri ai juriului, numărul maxim de puncte ce poate fi acordat fiind 20. Criteriile de evaluare pentru proba experimentală cu tematica impusă sunt: a) Prezentarea corectă din punct de vedere teoretic a procesului (fenomenului fizic) studiat. b) Modul de alegere a instrumentelor necesare şi realizarea montajului experimental c) Modul de prezentare şi efectuare a etapelor lucrării. d) Modul de prelucrare a datelor experimentale şi precizarea surselor de erori.

Punctajul final al fiecarui concurent este format din suma punctajelor obținute la cele 2 probe.

 

Ȋntre orele 12 - 1245 concurenții vor lua masa de prȃnz la cantina instituției gazdǎ, iar ȋn jurul orei 1500 va avea loc festivitatea de premiere, urmatǎ de cuvȃntǎri și concluzii.

 

Este desemnat caștigător concurentul cu cel mai mare număr de puncte. Trei premii vor fi inmanate in cadru festiv. Fotografiile caștigătorilor, impreună cu o scurtă prezentare a lor, vor fi afişate, cu acordul acestora, pe site-ul concursului.

 

6.    Secțiunile concursului

Anul acesta concursul se va desfǎșura, ȋn premierǎ, pe douǎ secțiuni. Secțiunea I este identicǎ cu cea dupǎ care s-au desfǎșurat concursurile din anii trecuți. Secțiunea II conține o tematicǎ asemǎnǎtoare cu programa de Fizicǎ din facultate, anii I și II, și se adreseazǎ studenților care dețin cunoștințe avansate la disciplina Fizicǎ.

 

7.    Tematica pentru concurs

Pentru secțiunea Fizicǎ I tematica cuprinde:

·         materia din manualele de Fizicǎ, și este sintetizatǎ ȋn Breviarele cu noțiuni fundamentale de fizicǎ pentru admiterea ȋn Universitatea "Politehnica" din București (Ed. PRINTECH, 2006-2007);

·         Capitolele din cursurile de Fizicǎ predate studenților din UPB și ATM București ȋn semestrul 1, anul universitar 2019-2020:

- Mecanica clasică (materia de liceu + anul I facultate)

- Mecanica relativistă (teoria relativității restranse)

- Fenomene termice (materia de liceu + anul I facultate)

- Fizica statistică clasică

- Electricitate și magnetism (fără curentul alternativ).

 

Pentru secțiunea Fizicǎ II tematica cuprinde:

·         Mecanica cuantică

- dualismul undă-corpuscul

- bazele experimentale ale mecanicii cuantice

- funcţia de undă in mecanica cuantică; semnificaţia sa fizică

- principiul de nedeterminare al lui Heisenberg

- valori medii ale observabilelor in mecanica cuantică

- ecuaţia lui Schrödinger (temporală şi atemporală), aplicaţii.

·         Elemente de fizica atomului

- spectre atomice (de emisie şi de absorbţie), metode de obţinere a spectrelor, aplicaţii

- modelui lui Bohr pentru atomul de hidrogen

- seriile spectrale ale atomului de hidrogen (formula lui Balmer)

- radiaţia X (mecanismul de producere, proprietăţi)

- spectrul continuu de raze X; lungimea de undă minimă

- spectrul caracteristic de raze X; legea lui Moseley.

·         Elemente de fizica nucleului atomic

- structura nucleului atomic

- energia de legătură a nucleului (formula Weizsäcker)

- radioactivitatea: tipuri de dezintegrare, legea dezintegrărilor radioactive, dezintegrări succesive, ecuaţia seculară

- reacţii nucleare: clasificare, legi de conservare

- fisiunea nucleară: reacţia de fisiune in lanţ, reactorul de fisiune.

·         Optică ondulatorie

- producerea şi propagarea radiaţiei electromagnetice, proprietăţile radiaţiei electromagnetice

- polarizarea luminii, gradul de polarizare, tipuri de polarizare

- interferenţa luminii: condiţiile de obţinere a fenomenului de interferenţă, metode şi dispozitive de obţinere a interferenţei, interferenţa multiplă

- difracţia luminii: principiile pe care se bazează difracţia luminii, difracţia in lumină divergentă (Fresnel), difracţia in lumină paralelă (Fraunhofer), reţeaua de difracţie.

·         Elemente de fizica laserilor

- legile radiaţiei corpului negru

- statistica lui Boltzmann

- tranziții spontane și tranziții stimulate; Ecuațiile lui Einstein pentru emisia stimulatǎ;

- factorul de formǎ a unei linii atomice; lǎrgirea liniilor;

- laserul cu trei nivele; laserul cu patru nivele;

- rezonatorul laser.

·         Statistică cuantică

 

8.    Informații suplimentare

Persoane de contact:

S.L. univ. dr. Savu-Sorin CIOBANU (sorin.ciobanu@physics.pub.ro) din UPB

Conf. fiz. Dan Georgel SIPOȘAN (dansiposan@yahoo.com) din ATM

 

Preȋnscrierea la concurs se poate face printr-un mesaj adresat oricǎreia dintre persoanele de contact, dupǎ care se va primi confirmarea.

 

Adresa web:

http://www.physics.pub.ro/Agarbiceanu/Concurs.htm

http://www.mta.ro/

 

 

 

Ediţiile 2010 - 2018

 

 

Enunţuri şi rezolvări 2010

Enunţuri şi rezolvări 2011

Enunţuri şi rezolvări 2012

Enunţuri şi rezolvări 2013

Enunţuri şi rezolvări 2014

Enunţuri şi rezolvări 2015

Enunţuri si rezolvări 2016

Enunţuri 2017

Enunţuri si rezolvări 2018

 

 

Rezultatele_concursului

(2010 - 2018)

 

Laureaţii Ediţiei 2018