Şcoala Doctorală

Facultatea de Ştiinţe Aplicate, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

---

 

 

 

 

Teme cercetare propuse pentru doctorat

 

 

 

DOMENIUL FIZICA

 

ü    Studii de structură nucleară prin sistematici şi calcule de model

ü    Testarea şi monitorizarea comportării materialelor moderne utilizate in arta vizuală contemporan

ü    Efectele radiaţiei laser asupra proprietăţilor optice ale nanostructurilor semiconductoare

ü    Studii de dozimetrie şi radioprotecţie la laserii de mare putere şi acceleratorii de particule

ü    Caracterizarea senzorilor cu fibră optică

ü    Analiza stresului tectonic din zona Vrancea prin metode electromagnetice şi factori asociaţi in vederea realizării unei prognoze seismice

ü    Fizica nanomaterialelor: obtinere si caracterizare

ü    Analiza biomarkerilor umani din respiratie prin spectroscopie fotoacustica cu laseri

ü    Spectroscopie nucleara experimentala

ü    Contributii la dezvoltarea de radiofarmaceutice utilizand radio nuclizi obtinuti la ciclotron

ü    Dezvoltare de noi metode de masurare a rapoartelor izotopice la acceleratorul Tandetron-1MeV folosind metode AMS

ü    Metode de prelucrare a informatiei obtinute de la detectorii de HP-G

ü    Spectroscopia de ablatie laser pe tinte metalice

ü    Dinamica macromoleculelor. Transportul polimerilor prin membrane cu pori nanometrici. Optimizarea procesului de translocare

ü    Modelarea unor dispozitive optoelectronice integrate

ü    Microscopul de Forte Atomice – Implementare software si masuratori

ü    Dezvoltarea sistemului ‘Isolde Decay Station’ si studii de spectrosco-pie beta-gamma ale nucleelor exotice

ü    Investigarea unor efecte ale simetriei de izospin in dezintegrarea gama folosind tehnici avansate de spectroscopie nucleară

ü    Advanced spectroscopic techniques applied in the study of nuclear structure

ü    Prepararea prin tehnici laser a straturilor subţiri cu proprietăţi funcţionale: Aplicaţii in Fizica Nucleară

ü    Sinteza şi caracterizarea nanomaterialelor din carbon şi a filmelor subţiri depuse prin ablaţie laser in vid ultrainalt

ü    Optimizarea procesului de obţinere a Cu-64 la ciclotron şi adaptarea procedeelor de radiomarcare pe un sistem automatizat

ü    Dezvoltări tehnologice pentru analize de materiale de inaltă precizie

ü    Tehnica spectroscopiei laser fotoacustice in evaluarea infecţiei cu Helicobacter pylori

ü    Dezvoltarea unui sistem de ghidare automată a fasciculului laser CETAL

ü    Proiectarea, realizarea şi caracterizarea unor circuite optice integrate cu aplicaţii in domeniul criptografiei cuantice

ü    Studiul microprocesărilor laser pentru materiale biocompatibile pe bază de Titan şi aliaje

ü    Spectroscopie de absorbţie optică diferenţială pentru măsurarea gazelor atmosferice

ü    Spectroscopia plasmelor de ablaţie pe ţinte metalice

ü    Caracterizări de materiale prin metode IBA

ü    Proiectarea şi testarea unui canal specializat de comunicaţie pe fibră optică

ü    Sinteza şi aplicaţiile filmelor subţiri multistrat realizate prin metode de depunere cu laser pulsat şi aplicaţii in celule solare

ü    Realizarea şi calificarea fizico-chimică a membranelor cu pori nanometrici. Transportul biopolimerilor prin nanomembrane

ü    Viruşi şi paraziţi in componentele şi circuitele electrice. Tehnici de devirusare

ü    Fenomene optice şi electronice in nanostructuri semiconductoare

ü    Dozimetrie şi radioprotecţie la acceleratorii de particule

ü    Măsurarea şi interpretarea unor parametri de structură nucleară

ü    Utilizarea analizei fractale in diagnosticul precoce şi creşterea gradului de confidenţă in neuroimagistică

ü    Procese nucleare la acceleratorii de particule cu destinaţie medicală

ü    Studiul surselor de aerosoli a compoziţiei chimice şi a precursorilor prin tehnici experimentale şi analize corelate

ü    Hidrogeluri pe bază de colagen funcţionalizate cu nanotuburi de carbon pentru aplicaţii biomedicale

ü    Dezvoltarea şi implementarea de sisteme nano-optice inovative pentru studiul fenomenelor la scală nanometrică

ü    Fabricarea şi caracterizarea avansată a unor micro şi nano-dipozitive de tip FET utilizate in aplicaţii ca senzori şi biosenzori

ü    Contribuţii la contracararea vulnerabilităţilor sistemelor de autentificare electromagnetice

ü    Haos determinist şi fractali in modelarea reţelelor complexe

ü    Caracterizarea teoretică şi experimentală a modulării optice

ü    Simulări ale interacţiei pulsului laser ultraintens cu ţinte solide

ü    Teoria haosului şi aplicabilitatea acesteia in prezicerea crizelor economice

ü    Interfeţe de tip "FRONT END" pentru detectori de tip SI PM in fizica nucleară

ü    Sisteme dinamice giroscopice

ü    Producerea de corpuri 3D metalice şi ceramice cu geometrie complexă prin tehnici de fabricare aditivă

ü    Măsurători de structură nucleară cu fascicul in regim pulsat

ü    Age structured models in population dynamics with applications in medicine

ü    Studiul aspectelor de degradare prin coroziune a materialelor metalice din industria petrolieră

 

DOMENIUL MATEMATICA

 

ü    Dinamică magnetică geometrică

ü    Teorie floquet multitemporală

ü    Operatorul Biot-Savart-Laplace

ü    Existenţa şi calculul punctelor fixe pentru clase de operatori neliniari

ü    Studiul controlabilităţii pentru ecuaţii de tip călcură memorie

ü    Contributii la aproximarea functiei gamma si a celor inrudite cu aceasta

ü    Metode si algoritmi pentru estimarea unor functii speciale

ü    Solutii oscilatorii pentru ecuatii diferentiale cu intarziere si aplicatii in biologie

ü    Sisteme dianmice si geometrie diferentiala

ü    Reprezentari de grupuri cu aplicatii indescrierea comportamentului histeretic al sistemelor dinamice

ü    Sisteme dianmice si geometrie diferentiala

ü    Optimizare convexa si fiabilitate

ü    Metode iterative pentru inegalitati variationale si probleme de punct fix (Iterative Methods for Variational Inequalities and Fixed Point Problems)

ü    Geometrie informaţională

ü    Optimizari neliniare si teoreme de punct fix

ü    Noi contributii la rezolvarea unor ecuatii functionale, diferentiale si la stabilitatea Hyers - Ulam a acestora

ü    Mulţimi fuzzy şi aplicaţii

ü    Tehnici de optimizare si metode in fiabilitatea alocării

ü    Control delay differential equations with applications in engineering and medicine

ü    Studiul sistemelor neliniare cu perturbaţii aleatoare

ü    Some fixed point problems and applications

ü    Nonlinear Analysis and Optimization

ü    Convexitate Riemanniana si optimizare

ü    The study of critical cases for stability of solutions of delay differential equations with applications in engineering

ü    Analiza financiară a datelor folosind metoda seriilor de timp neliniare. Interpretarea fluctuaţiei ratei de schimb valutare

ü    Dezvoltări de metodică experimentală

ü    Rezultate de punct fix cu aplicaţii din cotidian

ü    Rezultate in analiza neliniară şi optimizări

ü    Rezultate in teoria punctului fix cu aplicaţii

ü    Modele statistice structurate ca spaţii Fisher-Riemann

ü    Modelarea unor procese biologice prin ecuaţii diferenţiale cu intirziere şi prin ecuaţii cu derivate parţiale cu aplicaţii la studiul bolilor hematologice

ü    Optimal control for delay differential equations with applications to mathematical modells for cancer treatment

ü    Analiza calitativă a ecuaţiilor diferenţiale cu intirziere care modelează boli tropicale

 

 

 

 

 

---