Prof. univ. dr. NICULAE N. PUŞCAŞ

 

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti, Catedra de Fizică I

Splaiul Independentei, Nr. 313, 060042, Tel: (4021) 402.91.02; Fax: (4021) 402.91.20

e-mail: pnt@physics.pub.ro

 

 

 

              1. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII, STUDII, SPECIALIZĂRI ŞI TITLURI

 

·        Data şi locul naşterii: 13. 12. 1952; oraş Gherla, judeţul Cluj.

·        Studii:

- Liceul "Petru Maior" Gherla; 1959-1971; bacalaureat 1971.

- Facultatea de Fizică, Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca; 1971-1976;

  Media: 9,93 (nouă nouăzeci şi trei de sutimi); Nota la examenul de diplomă: 10 (zece).

·        Titlul obţinut: fizician; 1976.

·        Specializarea: fizică nucleară.

·        Stagii de specializare în străinătate:

- 3 (trei) luni, 28.06-1.10.1993, Departamentul de Electronică, Facultatea de Inginerie, Institutul Politehnic Torino, Italia; contract C.E.E. nr. 10537; proiect: "AMLOG" ("Amplification et Modulation de la Lumière en Optique Guidée").

- 3 (trei) luni, 9.05-9.08.1994; Departamentul de Electronică, Facultatea de Inginerie, Institutul Politehnic Torino, Italia; Consiglio Nazionale delle Ricerche; N.A.T.O. Guest Research Fellowships; Contract N. 217.26/1 June 18, 1993, area k ("Reti neurali.Comunicazioni personalizzate. Technologie fotoniche").

- 6 (şase) luni, 27.02-27.08.1995; Departamentul de Electronică, Facultatea de Inginerie, Institutul Politehnic Torino, Italia; bursa acordată de Regiunea Piemonte.

- 3 (trei) luni, 15.04-15.07.1997; Departamentul de Fizică, Facultatea de Inginerie, Institutul Politehnic Torino, Italia; Bursă MURST.

- 3 (trei) luni, octombrie-decembrie, 1999, Laboratorul P. M. Duffieux, Facultatea de Ştiinţe, Besançon, Franţa, contract INCO-COPERNICUS, IC15-CT96-0820 (DG12-MUYS), Novel optical device and measurement techniques; technology transfer and training.

- 2 (două) luni, iulie-august, 2003, Departamentul de Electronică, Facultatea de Inginerie, Institutul Politehnic Torino, Italia, proiect FRAMEWORK V, EESD-ESD-3 (JO 2000/C 324/09), Novel Optical Devices and Techniques for Seismic Activity Detection and Measurements.

- 1 (una) lună, septembrie, 2004,  Departamentul de Electronică, Facultatea de Inginerie, Institutul Politehnic Torino, PHOTONLAB, Italia, proiect FRAMEWORK V, EESD-ESD-3 (JO 2000/C 324/09), Novel Optical Devices and Techniques for Seismic Activity Detection and Measurements.

- 1 (una) lună, septembrie, 2008,  Departamentul de Electronică, Facultatea de Inginerie, Institutul Politehnic Torino, PHOTONLAB, Italia.

·        Limbi străine cunoscute:

- franceza - vorbit, citit, scris: foarte bine; (Diplôme approfondi de langue française - D. A. L. F. 1996).

- engleza - vorbit, citit, scris: foarte bine; (POLYTEST 1995).

- italiana - vorbit, citit, scris: bine.

·        Titluri ştiinţifice: doctor în fizică; 1991.

·        Gradul profesional: profesor; 1998.

 

              2. FUNCŢII DIDACTICE (PROFESIONALE) ŞI LOCURI DE MUNCĂ

 

·        Funcţii didactice şi locuri de muncă:

- profesor de fizică; 1976-1981; Liceul industrial nr. 20 Bucureşti;

- asistent: 1981 - 1991; Catedra de Fizică, Universitatea "Politehnica" din Bucureşti.

- lector: 1991 - 1994; Catedra de Fizică, Universitatea "Politehnica" din Bucureşti.

- conferenţiar: 1994 - 1998; Catedra de Fizică, Universitatea "Politehnica" din Bucureşti.

- profesor: 1998 - în prezent; Departamentul de Fizică, Universitatea "Politehnica" din Bucureşti.

 

              3. PREZENTAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE (CURSURI)

 

·        predare de curs la disciplinele: "Fizică”, "Termodinamică şi fizică statistică", "Elemente de mecanică cuantică şi fizica corpului solid", "Fizica şi ingineria laserilor", "Prelucrarea optică a informaţiei", "Transmisia optică a informaţiei".

·        conducere de seminarii la disciplinele: "Termodinamica şi fizica statistică", "Elemente de mecanica cuantică şi fizica corpului solid", "Fizica şi ingineria laserilor".

·        lucrări de laborator la disciplinele: "Termodinamica şi fizica statistică", "Elemente de mecanică cuantică şi fizica corpului solid", "Fizica şi ingineria laserilor".

·        proiecte de an la disciplinele: "Ingineria laserilor", "Prelucrarea optică a informaţiei", "Transmisia optică a informaţiei".

·        proiecte de diplomă la disciplinele: "Fizica şi gineria laserilor", "Fizică".

·        participări la comisii de examen de diplomă la disciplinele: "Fizica şi ingineria laserilor".

·        îndrumarea ştiinţifică a studentilor la: - cercuri ştiinţifice studenteşti, concursul profesional "Traian Lalescu" (Fizică).

 

              4. PREZENTAREA ACTIVITĂŢII DE CERCETARE

 

·        Activitate tehnică:

- proiectarea şi realizarea unor instalaţii pentru studiul efectelor neliniare, caracterizarea ghidurilor optice de undă.

- organizarea laboratorului de laseri BN 108-109; didactic.

·        Contracte: 27,

- proiecte europene: 2 (1. Novel optical device and measurement techniques, technology transfer and training, Program INCO - COPERNICUS, Contract nr. ERBIC15CT960820, European Commission, Directorate General XII, Science, Research and Developement, 1997–1999, 2. Novel optical device and techniques for seismic activity detection and measurement, Programme “Energy, Environment and Suistainable Development”, Contract nr. EESD-ESD-3 (JO 2000/C 324/09, European Commission, Research Directorate General, Preserving the Ecosystem, environmental research, 2002-2005),

- cu Banca Mondială: 1 (Cercetări de optică şi de inginerie optică pentru studierea fenomenelor de interacţie radiaţie laser-substanţă pentru dezvoltarea uzinajului fotonic, Contract Catedra de Fizică-Banca Mondială nr 46182/1997, 2000, cod CNCSIS-240, 2000),

- ca responsabil: 1 (Caracterizarea unor dispozitive optoelectronice integrate active si pasive cu aplicaţii în telecomunicaţii şi optoelectronică, tema nr. 95, cod CNCSU 274, contract nr. 5479/15.11.1999, 1999),

·        Activitatea de elaborare şi publicare de lucrări

o       Lucrări ştiinţifice: - teza de doctorat.

o       Lucrări publicate în reviste de prestigiu: 126,

- în reviste cotate ISI: 36,

- în reviste de specialitate ale Academiei Române: 11,

- în reviste ale universităţilor: 25,

- în volumele (“proceedings”-urile) unor manifestări ştiinţifice: 30, din care 2 ca lecţii invitate,

- în rezumatele (“abstracts”-urile) unor conferinţe internaţionale: 11,

- în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale: 14.

o       Comunicări ştiinţifice: - 67 din care 32 la conferinţele internaţionale, 2 ca lucrări invitate, 15 sub formă orală.

o      Cărţi: 32,                                                                                        

- tipărite de edituri cu ISBN:

- în edituri consacrate (de prestigiu) din străinătate (coautor): 4,

- de specialitate pentru învăţământul superior, monografii publicate de edituri din ţară: 11,

- tipărite de tipografii locale: 12,

- culegeri pentru admiterea în facultate: 3,

- traduceri: 2.

o       Recenzii ştiinţifice

- membru al Comitetului de Redacţie al Buletinului Ştiintific al Universităţii "Politehnica" din Bucuresti,

- membru al Comitetului Ştiinţific Internaţional al revistei "Romanian Journal of Optoelectronics", editată de Institutul de Optoelectronică şi The International Society for Optical Engineering-SPIE/RO Chapter,

- membru al Comitetului Ştiinţific Internaţional al revistei " Journal of Optoelectronics and Advanced Materials", editată de Institutul Naţional de Optoelectronică şi de Institutul Naţional de Fizica Materialelor şi cotată ISI,

- editor invitat pentru revista "Optical Engineering" (U.S.A.), vol. 35, nr. 5 si 6.

·        Activitate în societăţi ştiinţifice: - membru în:

- "International Society of Photo - Optical Instrumentation Engineers" (S P I E), 1990, (funcţia: preşedinte SPIE / RO);

- "European Physical Society" ( E P S ), 1990;

- "European Optical Society" ( E O S ), 1991;

- "Societatea Româna de Fizică", 1981; "Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă", 1986;

- "Societatea Româna de Optoelectronică", 1990.

·        Premii: premiul Academiei Române “Constantin Miculescu pentru Grup de lucrări asupra laserilor cu catod cavitar şi unor probleme de optică neliniară, 1983.

·        Citări: 40 lucrări au fost citate în revistele: JOURNAL OF LUMINESCENCE, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, JOURNAL OF MODERN OPTICS, APPLIED PHYSICS LETTERS, JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY, (cotate ISI), JOURNAL OF OPTICAL COMMUNICATIONS, "Fotonica' 95", Sorrento, 2-4 Maggio, 1995, Italia, 4O CONVEGNO NAZIONALE SULLE TECNICHE FOTONICHE NELLE TELECOMUNICAZIONI.

 

·      Activitatea desfăşurată în decursul stagiilor de specializare la Institutul Politehnic din Torino, Departamentul de Electronică, (Italia) a fost apreciată favorabil de către Consiliul National al Cercetării din Italia ("Consiglio Nazionale delle Ricerche").

·        Din anul 2001 sunt “Expert Evaluator” pentru “Competenţa şi Ţinuta Ştiinţifică în Activitatea de Evaluare a Cercetării din Învăţământul Superior” (Certificat nr. 999/11.05.2001) şi membru în Comisia de atestare a etaloanelor naţionale (Ordin nr. 169/16.07.2003). Sunt conducător de doctorat din anul 2004.

 

              5. DOMENII DE ACTIVITATE

 

·        optica neliniară (generarea de armonici optice, spectroscopie),

·        caracterizarea ghidurilor optice de undă (Er:Ti:LiNbO3, Ti:LiNbO3, Si) folosind metode nedistructive (măsurări de câmp apropiat şi depărtat, pierderi, spectroscopie optică (absorbţie şi fluorescenţă), determinarea profilului indicelui de refractie, evaluarea secţiunilor eficace de emisie şi absorbţie),

·        modelarea amplificării în ghidurile optice de tip Er:Ti:LiNbO3,

·        studii asupra statisticilor de fotoni în ghidurile optice de tip Er:Ti:LiNbO3,

·        senzori optici,

·        spectroscopia optică a plasmelor de ablaţie

 

              6. CĂRŢI REPREZENTATIVE

 

1. Paul E. Sterian, Niculae N. Puşcaş, "Laseri şi procese multifotonice", Editura Tehnică, Bucureşti, 1988,

2. Niculae N. Puşcaş, "Fizica dispozitivelor optoelectronice integrate", Editura ALL Bucureşti, ISBN 973-9337-60-0, 1998,

3. Dan Cojoc, Niculae Puşcaş, “Introducere în procesarea semnalelor optice”, Editura MATRIX ROM, Bucureşti, ISBN 973-685-035-8, 1999,

4. Niculae N. Puşcaş, Elemente de termodinamică şi fizică statistică, Editura Printech, Bucureşti, 2000, ISBN: 973-652-164-8, 2001

5. N. N. Puşcaş, Lasere, Editura Printech, Bucureşti, ISBN: 973-652-659-3, 2002.

6. Niculae Puşcaş, Emil Smeu, Transmisia informaţiei prin metode optice, volumul I, Editura Cartea Universitară, Bucureşti, 2004, ISBN: 973-731-194-9, 361 pagini, 2004.

7. Niculae Puşcaş, Emil Smeu, Transmisia informaţiei prin metode optice, volumul II, Editura Cartea Universitară, Bucureşti, 2004, ISBN: 973-731-195-7, 346 pagini, 2004.

8. N. N. Puscas, Evaluation of some spectroscopic parameters of Er:Ti:LiNbO optical waveguides, Recent researches in optics, Research Signpost, Recent Res. Devel. Applied Spectroscopy, ISBN: 81-7736-298-4, 5, p. 1-14, 2005.

9. Niculae N. Puşcaş, Sisteme de comunicaţii optice, Editura MATRIX ROM, Bucureşti, ISBN (10) 973-755-021-8, ISBN (10) 973-755-021-7, 329 pag., 2006.

 

                

                              1                               2                              3                               4                                5

 

            

                                            6                              7                                 8                                  9

 

 

              7. ARTICOLE REPREZENTATIVE

 

1. N. N. Puscas, D. M. Grobnic, I. M. Popescu, M. Guidi, D. Scarano, G. Perrone, I. Montrosset, Characterization of the Er3+- Doped Ti : LiNbO3 Waveguides: Losses, Absorption Spectra and Near Field Measurements, Optical Engineering, Vol. 35, No. 5,  p. 1311-1318, 1996.

2. N. N. Puscas, D. Scarano, R. Girardi, I. Montrosset, Analysis of output statistics of single and double pass Er-doped LiNbO waveguide amplifiers, Optical and Quantum Electronics, Vol. 29, p. 799-809, 1997.

3. N. N. Puscas, B. Wacogne, A. Ducariu, B. Grappe, Spectral noise analysis of Er:Ti:LiNbO curved waveguide amplifiers, Optical and Quantum Electronics, Vol. 32, No. 1, p. 1-15, 2000.

4. Phase-mismatching effects in the internal second-harmonic generation in InGaAs quantum-well laser diodes, R. G. Ispasoiu, E. Smeu, N. N. Puscas, I. M. Popescu G. I. Suruceanu, Journal of Modern Optics, vol. 47, no. 7, p. 1149-1154, 2000.

5. V. Simon, R. Pop, N. N. Puscas, Iron influence on optical and magnetic properties of lead-bismuthate glasses, Modern Physics Letters B, vol. 17, no. 5, p. 1-10, 2003.

6. N. N. Puscas, Statistical properties analysis of Er3+- doped Ti:LiNbO3 -mode straight waveguide amplifiers, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, Vol. 6, No. 1, p. 63-70, 2004.

7. V. A. Popescu, N. N. Puscas, Determination of propagation constants in a Ti:LiNbO3 optical waveguide, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, Vol. 6, No. 2, p. 485-489, 2004. 

8. N. N. Puscas, A. Ducariu, G. C. Constantin, D. Dinu, Calculation of some spectroscopic parameters of LiNbO3:Er3+optical waveguides, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, Vol. 7, No. 2, p. 1057-1065, 2005.

9. H. Gnewuch, N. N. Puscas, D. A. Jackson, A. Gh. Podoleanu, Improved method of phase detection scheme for displacement optic sensors, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, Vol. 8, No. 1, p. 387-391, (2006).

10. G. C. Constantin, G. Perrone, S. Abrate, N. N. Puşcaş, Fabrication and characterization of low-cost polarimetric fiber-optic pressure sensor, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, Vol. 8, No. 4, p. 1635-1638, 2006.

11. V. A. Popescu, N. N. Puscas, Simulation of second harmonic generation in InGaAs singlequantum well laser diodes, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, Vol. 9, No. 6, p. 1852-1856, 2007.

12. N. N. Puscas, Evaluation of losses and group effective refractive index of Er-doped Ti:LiNbO3 optical waveguides, Optoelectronics and Advanced Materials-Rapid Communications, Vol. 2, No. 4, 193-196, 2008.

13. I. Ivascu, D. Tosi, M. Olivero, G. Perrone, N. N. Puscas, Low-cost FBG temperature sensor for applications in cultural heritage preservation, Optoelectronics and Advanced Materials-Rapid Communications, Vol. 2, No. 4, 196-201, 2008.

14. N. Semmar, M. Tebib, J. Tesar, N. N. Puscas, E. Amin-Chalhoub, Thermodynamic transitions during KrF laser processing investigated by time-resolved pyro/reflectometry, Applied Surface Science, Vol. 254, No. 25, 2008.

 

              8. INFORMAŢII PENTRU STUDENŢI

·        conducător de: doctorat, disertaţie şi lucrări de diplomă.

 

              9. PASIUNI

·        muzica, lectura, excursiile, baschetul

 

 

 

 

SHORT ENGLISH VERSION

 

Prof. univ. dr. Niculae N. PUŞCAŞ, PhD

University “Politehnica” of Bucharest, Physics Department I

Splaiul Independentei, Nr. 313, 060042, Romania, Tel: (4021) 402.91.02;

Fax: (4021) 402.91.20; e-mail: pnt@physics.pub.ro

 

 

·        Born: 1952, December, 13, Gherla, Cluj, Romania; son of Nicolae and Iuliana Puscas;

·        Education:

- 1959-1971: Lyceum "Petru Maior", Gherla;

- 1971-1976: Faculty of Physics, University "Babes - Bolyai" Cluj - Napoca (nuclear physics specialization);

- 1991: Doctoral degree in physics; Ph. D. Thesis: "Studies Concerning the Nonlinear Optical Phenomena and Optical Harmonic Generation";

·        Experience:

- 1976-1981: Professor for Physics; Lyceum no. 20 Bucharest;

- 1981-1991: Assistant for Physics; Polytechnic Institute Bucharest; Physics Department;

- 1991-1994: Lecturer for Lasers and Technological Physics; Polytechnic Inst. Bucharest; Physics Department;

- 1994-1998: Assoc. prof. for Lasers and Technological Physics; Univ. "Politehnica" Bucharest; Phys. Dept.;

- 1998-up to date: Professor for Lasers and Technological Physics; Univ. "Politehnica" Bucharest; Phys. Dept.;

·        Acquainted Languages: french - very well (D A L F); english - very well (POLYTEST); italian - well;

·        Specializations:

- 3 months (27.06.1993-1.10.1993); Dip. di Elettronica, Politecnico Torino, Italy; Proposal: “Amplification and Modulation of Light in Guided Optics”; ("AMLOG"); Contract CEE;

- 3 months (9.05.1994 - 9.08.1994); Dip. di Elettronica, Politecnico Torino, Italy; Consiglio Nazionale delle Ricerche; N.A.T.O. Guest Research Fellowships; Contr. N. 217.26/1 June 18, 1993, area k ("Reti neurali”).

- 6 months (27.02.1995-27.08.1995); Dip. di Elettronica, Politecnico Torino, Italy; Grant from Regi. Piemonte;

- 3 months (15.04.1997-15.07.1997); Dip. di Fisica, Politecnico Torino, Italy; Grant Italian MURST;

- 3 months (1.10.1999–30.12.1999); Laboratoire P. M. Duffieux, Besançon, France, Contract INCO-COPERNICUS, IC15-CT96-0820 (DG12-MUYS)

- 2 months (july-august, 2003), at Dip. di Elettronica, Politecnico Torino, Italy; project FRAMEWORK V, EESD-ESD-3 (JO 2000/C 324/09), Novel Optical Devices and Techniques for Seismic Activity Detection and Measurements.

- 1 month (september, 2004), at Dip. di Elettronica, Politecnico Torino, Italy; project FRAMEWORK V, EESD-ESD-3 (JO 2000/C 324/09), Novel Optical Devices and Techniques for Seismic Activity Detection and Measurements.

- 1 month (september, 2008), at Dip. di Elettronica, Politecnico Torino, PHOTONLAB, Italy. 

·        Professional Memberships:

- 1990: Member of the "International Society for Optical Engineering-RO" ("SPIE/RO" ); President;

- 1990: Member of the "European Physical Society" ( "EPS" );

- 1991: Member of the "European Optical Society" ( "EOS" );

- 1981: Member of the "Romanian Physical Society" ( SRF" );

- 1996: Member in the International Scientific Committee of the review Romanian Journal of Optoelectronics,

- 1998: Member in the Advisory Board of the review Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, quoted by Internat. Scientific Institute (ISI),

- 1998: Member in the Editorial Board of the review Scientific Bulletin University ”Politehnica” Bucharest.

·        Prizes: 1983: Prize for Physics of the Romanian Academy ("Constantin Miculescu");

·        Main Achievements: 34 books (4 gatherings in "atomic and nuclear physics" (3) and in general "physics" (1), 12 courses on "thermodynamics and statistical physics", "quantum mechanics and solid state physics" "integrated laser physics", and "optical processing of the information" respectively, 3 guides on experimental works in "optoelectronics" and 3 monographs on "lasers and multiphoton processes", “physics of integrated optoelectronic devices” and "lasers and applications") and more than 120 scientific papers, (36 published in reviews quoted by ISI, like: Opt. and Quantum Electron., Journ. of Modern Opt., Opt. Eng., Int. Journ. of Optoel., 35 published in the Proceedings of international conferences, like: SPIE), 2 invited lectures, 40 articles cited in journals quoted by ISI.

·        Original contribution: third, fifth and seventh order harmonic generation theoretic analysis in gaseous mixtures and liquids, experimental studies concerning the second and third harmonic generation in organic liquids and the induced fluorescence by three-photon, characterization of the optical (Ti:LiNbO3, Er:Ti:LiNbO3) waveguides using nondestructive methods (losses, near field and spectral measurements, refractive-index profile determination), the modelling of the optical amplification in straight and curved Er:Ti:LiNbO3 waveguides, optical sensors, optical spectroscopy of ablation plasmas.